စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် အကွက်စေ့စေ့ စည်းနှောင်ထားရှိအောင် ချုပ်ရမည့်ကိစ္စ

အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် သဘောတူကြသည်။ စာချုပ်ချုပ်သည့် နေ့ တွင် စရန်ငွေတစ်ဝက်ပေးမည်။ ထိုအချိန် မှ အစပြု၍ ရောင်းသူက မြေ ကွက်အမည်ပေါက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ရောင်းသူ၏ အမည်ပေါက်ပြီးပါက ကျန်ငွေ၏ တစ်ဝက်ကို ရောင်းသူသို့ပေးရမည်။ ထို့နောက် ရောင်းသူဘက်က အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ရန် မြေပုံမြေရာဇဝင်ရရှိရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် မြေပုံရာဇဝင်ရရှိပါက ဝယ် ယူသူက ကျန်ငွေအားလုံးကို အပြီးပေးချေရမည်။ ထိုသို့အပြီးပေးချေသောနေ့မှာပင် ရောင်းသူ မှတ်ပုံတင် ရေစ္စ္စရီစာချုပ် ကြီးပြုလုပ် ချုပ်ဆိုပေး ရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရောင်းသောမြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်သူလက်သို့ အပြီးလွဲှပြောင်း ပေးအပ်ရမည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များမှာ အကြမ်းဖျဉ်းနှစ်ဖက် လက်ခံသဘောတူသည့် အချက်အလက်များဖြစ် သည်။ ယင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ စာချုပ်အသွင် ရေးသားရမည်ဖြစ်သည်။
“ပထမစာချုပ်၏စာကိုယ်”
စာချုပ်၏အောက်ဖက် ပစ္စည်းဇယားတွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသော မြေနှင့်အိမ်သည် အပိုင်ရောင်းသူ အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ထားသော မြေနှင့်အိမ် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါမြေနှင့်အိမ်ကို ငွေကျပ် ၆၀၀၀၀၀/ိ – ( ကျပ်ခြောက်သိန်းတိတိ ) ဖြင့်ရောင်းရာ အပိုင်ဝယ်ယူသူ က ဤစာချုပ်ပြုလုပ်သော နေ့တွင် ငွေကျပ် ၃၀၀၀၀၀/ိ -( ကျပ်သုံးသိန်းတိတိ ) ကို စရန်ငွေအဖြစ် ပေးချေ ပါသည်။ ဤစရန်ငွေပေးစာချုပ်ကို ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နောက်တွင် အပိုင်းရောင်းသူက မြို့ပြမြေယာ စာရင်းတွင် မိမိအမည်ပေါက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အပိုင်ရောင်းသူအမည်ပေါက်သောအခါ ဒုတိယ အရစ်အဖြစ် ငွေကျပ် ၁၅၀၀၀၀/ိ – ( ကျပ်တစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ်တိတိ ) ကို ဆက်လက်ပေးချေရန် သဘောတူကြသည်။
ထိုသို့ ဒုတိယရစ်ပေးချေပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် တတိယရစ် အပြီးအကြေးပေးချေ၍ စာချုပ်ကြီး ပြုလုပ်ချုပ် ဆိုနိုင်ရန် အပိုင်းရောင်းသူဘက်က မြေပုံမြေရာဇဝင်နှင့် အခြားလိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ကြီး ချုပ်ဆိုသောနေ့တွင် အပိုင်ဝယ်သူဘက်က ကျပ်ငွေ ၁၅၀၀၀၀ိ/-( ကျပ်တစ်သိန်း ငါးသောင်းတိတိ ) ကို အပြီးပေးချေရန်နှင့် အပိုင်းရောင်းသူဘက်က မြေနှင့်အိမ်ကို လက်ရောက် လွှဲပြောင်းပေး အပ်ရန် နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုကြပါသည်။
ဖော်ပြပါစာချုပ်ရေးနည်းမှာ သာမန် ချုပ်ရိုးချုပ်စဉ်အတိုင်း ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ အချက်အလက် အစုံအလင် ပါရုံသက်သက်သာရှိပြီး အကွက်စေ့သည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။
အောက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြမည့် စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်းကို ဆက်လက် ရှုစားစေလိုသည်။ ပထမစာချုပ်နှင့် ဒုတိယစာချုပ်နှစ်ရပ်၏ ခြားနားချက်ကိုလည်း ယှဉ်တွဲကြည့်စေလိုသည်။ ခြားနားချက်များနှင့် ယင်းခြားနား ချက်များ၏ အကျိုး သက်ရောက်ပုံများကို မြင်အောင်ကြည့်စေလိုသည်။ စေ့စေ့ငှငှ ဖော်ပြရမည့်နေရာတွင် စေ့စေ့ငှငှ မဖော်ပြမိပါက လစ်ဟာမှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည် ။ စာချုုပ်တစ်ရပ်သည် လစ်ဟာမှုမရှိမှသာ စည်း နှောင်အားကောင်း၍ ခိုင်မာမည်ဖြစ်သည်။
“ဒုတိယစာချုုပ် စာကိုယ်”
စာချုပ်၏ အောက်ဖက် ပစ္စည်းစာရင်းဇယားတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော မြေနှင့် အိမ်သည် မြို့ပြမြေယာ စာရင်းတွင် ဦးဖြူအမည်ဖြင့် တည်ရှိပါသည်။ဦးဖြူသည် ( ၂၂-၉-၉၈) နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။ ဦးဖြူ ကွယ်လွန်သောအခါ အပိုင်ရောင်းသူသည် တစ်ဦးတည်းသော သားအဖြစ်ကျန်ရှိပြီး မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ ထုံးတမ်း ဥပဒေနှင့်အညီ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရောင်းသောပစ္စည်းကို ရောင်းပိုင်ခွင့်ရှိ သူဖြစ်ပါသည်။
အပိုင်ရောင်းသူက မိမိရောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသော ဖော်ပြပါမြေနှင့် အိမ်ကို ငွေကျပ် ၆၀၀၀၀၀ိ/- (ကျပ်ခြောက်သိန်း တိတိ) ဖြင့် ရောင်းရန် ကမ်းလှမ်းရာ အပိုင်ဝယ်သူက ဝယ်ရန်သဘောတူသည့်အလျောက် ဤရောင်းဝယ်ခြင်း သဘောတူစာချုပ်ကို ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဤစာချုပ် ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုချိန်တွင် ငွေကျပ် ၃၀၀၀၀၀ိ/( ကျပ် သုံးသိန်းတိတိ) ကို အပိုင်ဝယ်ယူသူက စရန်ငွေ အဖြစ် ပေးချေရာ အပိုင် ရောင်းသူက လက်ခံရရှိပါသည်။
ဤသဘောတူစာချုပ် ချုုပ်ဆိုပြီးနောက် ရောင်းသူဘက်က ရောင်းသောမြေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရောင်းသူအမည် ပေါက်အောင် မိမိစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်ပြုပါသည်။ အကယ်၍ ထိုသဘောတူ စာ ချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့မှ ၆ လပြည့်သည့်တိုင် ရောင်းသူဘက်က အမည်ပေါက်အောင် ဆောင်ရွက် ချုပ်ဆို နိုင်ခြင်း မရှိပါက စရန်ငွေ၏ ၂ ဆကို အပိုင်ဝယ်ယူသူသို့ ပြန်လည်ပေးလျော်ရမည်ဖြစ်ပြီး အပိုင်ဝယ်ယူသူက ထိုသ ဘော တူစာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်ဆိုသည့် အချက်ကို နှစ်ဖက် လက်ခံသဘောတူပါသည်။
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ရောင်းသောမြေကွက်သည် ရောင်းသူ၏ အမည်ပေါက်လာပြီးရောင်းသူက မြေအ မည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သော အထောက်အထားကို ပြသည့် ကာလ၊ ထိုသို့ပြသည့်နေ့မှ ၃ ရက်အတွင်း ကျန်ငွေ၏ တစ်ဝြက်ဖစ်သော ငွေကျပ် ၁၅၀၀၀၀ိ/( ကျပ်တစ်သိန်းငါးသောင်းတိတိ) ကိုအပိုင်ဝယ်ယူသူက အပိုင်ရောင်း သူသို့ ပေးချေရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၃ ရက်ပြည့်သည့်တိုင် ကျန်ငွေ၏ တစ်ဝက်ဖြစ်သသော ၁၅၀၀၀၀ိ/( ကျပ် တစ်သိန်းငါသောင်းတိတိ) ကို အပိုင်ဝယ်ယူသူဘက်က ပေးချေရန် ပျက်ကွက်ပါက ပေးထားပြီးဖြစ်သော စရန်ငွေအဆုံးဖြစ်သည် ဆိုသည်ကို အပိုင်ဝယ်ယူသူက လက်ခံသဘောတူပါသည်။
ထိုသို့ ဒုတိယအကြိမ် ငွေပေးချေပြီးနောက် ရောင်းသူဘက်က အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်မြေပုံနှင့် မြေရာ ဇဝင် ရရှိအောင် မိမိစရိတ်ဖြင့် ၂လအတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ရေစစ္စရီ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ကြီး ချုပ် ဆိုပေးနိုင်ရန် အခြားလိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ အပြည့်အစုံရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
၂ လပြည့်ပြီးသည့်တိုင် အပိုင်ရောင်းသူဘက်မှ လိုအပ်သော မြေပုံမြေရာဇဝင်နှင့်တကွ အခြားလိုအပ်သော ရက်တိုးသတ်မှတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်းအဝယ်ကို ဆက်လက် မဆောင်ရွက်တော့ဘဲ ပေးထားပြီးဖြစ် သော ငွေအရပ်ရပ်၏ (၂) ဖြစ်သောငွေကို ပြန်လည် တောင်းဆိုခြင်း ယင်းနှစ်ခုအနက် တစ်ခုခုကို ရွေးချယ် ခွင့်ရှိစေရမည် ဆိုသည်ကို နှစ်ဖက်လက်ခံသဘောတူပါသည်။
အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းအပိုင်ရောင်းသူမှ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံမြေရာဇဝင် နှင့်တကွ အခြား လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံပါက စာချုပ်ကြီး ချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် စာရွက် စာတမ်းများ ပြည့်စုံပြီဖြစ်ကြောင်း အပိုင် ဝယ်ယူသူ သို့ ပြောဆိုပြသကာ ထိုသို့ပြောဆိုပြသသည့် နေ့မှ ၇ ရက် အတွင်း ကျန်ငွေ အရပ်ရပ်အားလုံးကို အပိုင် ဝယ်ယူသူမှ အပြီးပေးချေရန် အချက်ကို နှစ်ဖက် လက်ခံ သဘော တူကြပါသည်။
အပိုင်ဝယ်ယူသူက ကျန်ငွေ အပြီးပေးချေသာ နေ့မှာပင် အပိုင်ရောင်းသူက စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ရုံး တွင် အပိုင်းရောင်းစာချုပ်ကြီး ကိုသက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် လိုက်ပါချုုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်း မှာပင် ရောင်းသောပစ္စည်းနှင့်ပက်သက်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင် ရောင်းသောပစ္စည်းကိုပါ လူနေ ထိုင်ခြင်းမရှိ လက်ရောက်အပြီလွဲှပြောင်းပေးအပ်ရန် သဘောတူပါသည်။
ရောင်းသောပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားတွင်ရောင်းချထားခြင်း ငှားရမ်းထားခြင်း ပေါင်နံှထားခြင်း ပေးကမ်း ထားခြင်း အခြားနည်းတရပ်ရပ်အားဖြင့် လွဲှပြောင်းထားခြင်း အာမခံအဖြစ် တင်သွင်းထားခြင်း အလျဉ်းမရှိ ပါကြောင်း အပိုင်ရောင်းသူက ဝန်ခံ ကတိပြုပါသည်။
အရှုပ်အရှင်း ပေါ်ပေါက်သည်ရှိခဲ့သော အပိုင်ရောင်းသူက မိမိ စရိတ်ဖြင့် ပြေလည်သည်အထိ ဖြေရှင်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းတာဝန်ယူပါသည်။ အကယ်၍ ထိုသိုဖြေရှင်းပါလျက် အပိုင်ဝယ်ယူသူတွင် နစ်နာမှု ဆုံးရှုံးရမှု များ ရှိလာပါက ယင်း ဆုံးရှုံးမှု နစ်နာမှု အရပ်ရပ်အားလုံးနှင့်တကွ ဝယ်သူကုန်ကျသမျှ စရိတ်စက အားလုံးတို့ကို အပိုင်ရောင်းသူက ပေးလျော် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။
အထက်ဖော်ပါအချက်အလက်များ အားလုံးတို့ကို နှစ်ဖက် ဖတ်ရှုပြီးနောက်ကောင်းစွာနားလည် လက်ခံ သဘောတူကြသည့်အလျောက် ကိုယ် ၏ ကျမ်းမာခြင်း၊ စိတ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံစွာဖြင့် မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်၏ ဖြားယောင်းခင်း သွေးဆောင်ခြင်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်း အလျဉ်း မရှိဘဲ မိမိတို့၏ လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒများအရ အောက်ပါ အသိသက်သေများရှေ့မှောက်တွင် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုကြ ပါသည်။
ဖော်ပြပါ စာချုပ်အရေးအသားကို ကြည့်မည်ဆိုက ရောင်းသူ၏ တာဝန်ပိုင်း ၊ ဝယ်ယူသူ၏ တာဝန်ပိုင်းများကို အဆင့်ဆင့် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အရောင်းအဝယ်သဘောသူစာချုပ် ချုပ်ပြီး နောက် ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းမနေဘဲအချိန်နှင့်အမျှ ဆောင်ရွက်နေမည့် ဇယားများ ယင်းအချိန် ဇယားအတိုင်း ပျက်ကွက်ပါက တာဝန်ယူရမည့်အပိုင်းများကို လစ်ဟာမှု မရှိစေရန် အကွက်စေ့စေ့ ဖော်ပြချုပ် ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုသော စည်းနှောင်အား ကောင်းကောင်းဖြင့် ချုပ်ဆိုထား သည့်စာချုပ်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပေသည်။
(စာညွှန်း- ဦးကျော်ဇေယျ၊ စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် ဆောင်ရန်နှင့်ရှောင်ရန်များ ၊ စာ- ၂၁၅ )
Source : DVBLawLab

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Compare